Általános Szerződési Feltételek

A FOGTECHNIKUSOK EGYESÜLETE HONLAPJÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

1.1       A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Fogtechnikusok Egyesülete

(Székhely: 6723 Szeged, Dankó Pista utca 3/B, Nyilvántartási szám: 06-02-0001261, Adószám: 18459546-1-06 , a továbbiakban: a „Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon : https://fe97.hu/ weboldalon történő belépés, valamint a Szolgáltató által  szervezetett szakmai konferenciákkal és egyéb rendezvényekkel, valamint az azokkal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéskötés szabályait, a szerződés teljesítésének részleteit, továbbá a szerződő feleket megillető jogokat és kötelezettségeket.

 

1.2       A távollevő felek között, több szerződés megkötése céljából az ÁSZF egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg a szerződéses feltételeket, azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg. Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett konferenciákon-rendezvényeken (a „Rendezvények”), illetve aktív felhasználója kíván lenni a https://fe97.hu/ weboldalnak, figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Ön weboldal használatával, megtekintésével, ideértve azt is, ha az nem jár jelentkezéssel, kifejezetten elfogadja, hogy a weboldal használata során Önre a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.

 

1.3       Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában létező, magyar nyelven készült okirat.

 

1.4       A https://fe97.hu/ weboldal felhasználói nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vagy jogi személyek lehetnek.

 

2.

A Szolgáltató adatai

 
 

Név: FOGTECHNIKUSOK EGYESÜLTE

 

 
 

    székhely (postai cím is):

6723.Szeged, Dankó Pista utca 3/B

 

nyilvántartó bíróság:

Szegedi Törvényszék

 

Nyilvántartási szám:

06-02-000126

 

adószám:

18459546-1-06

 

 telefonszáma:

+36 306854617

 

ügyfélszolgálat elektronikus levelezési cím:

egyesulet@fe97.hu

 

szerződés nyelve:

magyar

Tárhely szolgáltató adatai

Cég: DotRoll Kft.
Adószám: 13962982-2-42
Aktuális cégjegyzékszám: 01 09 882068
Teljes név: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: DotRoll Kft.
Település: Budapest
Székhely cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Fő tevékenység: 6311.
Web cím: www.dotroll.com

 

 1. Weboldalon történő bejelentkezés

3.1       Annak érdekében, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vehesse, így különösen Rendezvényre jelentkezzen résztvevőként, kiállítóként, vagy absztraktot küldjön, a https://fe97.hu/ weboldalon (a „Weboldal”) bejelentkezés szükséges. A Weboldalon történő bejelentkezésel a Szolgáltató partnerévé („Partner”) válik.

 

 1. Absztrakt beküldése

 

4.1       A Szolgáltató által szervezett Rendezvény tematikus előadásainak alapjait képező ún. előadói absztraktot („Absztrakt”) csak Partner küldhet a Szolgáltatónak. Az Absztrakt feltöltés a Weboldal erre kijelölt felületén lehetséges. A Szolgáltató nem köteles az Absztraktokat megőrizni.

 

4.2       A Partner szavatol azért, hogy az általa küldött Absztrakt harmadik személyek jogait nem sérti, tartalma jogszabályba nem ütközik. A Partner vállalja továbbá, hogy más által beküldött Absztraktokkal kapcsolatosan semmilyen igénnyel nem lép fel a Szolgáltatóval szemben.

 

4.3       A Partner ellenérték fizetése nélkül engedélyezi, hogy a Szolgáltató a Partner által küldött Absztraktot az adott Rendezvénnyel kapcsolatban a programfüzetében megjelentesse, illetve a Weblapra vagy más szakmai honlapra feltöltse és az adott honlap felhasználóinak elérhetővé tegye, valamint szakmai folyóiratokba megjelenés céljából továbbítsa, és ott nyomtatásban megjelentesse. A Partner vállalja, hogy a Szolgáltató ilyen igénye esetén erre vonatkozóan külön írásos felhasználási megállapodást ír alá a Szolgáltatóval.

 

4.4       A Partner vállalja továbbá, hogy az általa elküldött Absztrakt kapcsán az adott Rendezvénnyel összefüggésben a Szolgáltató döntését a programfüzetben történő feltüntetés és a 4.3 pontban nevesített felhasználások tekintetében elfogadja, és különösen, hogy ezen döntés okán vagy azzal kapcsolatosan igénnyel, kifogással a Szolgáltatóval szemben nem lép fel.

 

 1. Rendezvényre történő jelentkezés

 

5.1       A Szolgáltató által szervezett a Rendezvényekre akár hallgatóként akár előadóként, akár kiállítóként csak Partnerek jelentkezhetnek. A jelentkezés a Weboldal adott Rendezvény jelentkezési felületén lehetséges. A Szolgáltató a Rendezvényre vonatkozó egyedi jelentkezési űrlapokat Regisztrációt alkalmaz, amelyek Rendezvényenként, illetve az adott jelentkezés céljától (hallgató vagy előadó, vagy kiállító) függően egyedisítettek és egymástól esetről esetre eltérhetnek.

 

A Regisztrációt (jelentkezési űrlapot) a Partner

 

 • vagy a Weboldal online felületén kitölti, és online elküldi,
 • vagy letölti, és a kitöltött Rendezvény Jelentkezési Űrlapot emailben vagy postai úton a Szolgáltatónak visszaküldi.

5.2       A Rendezvény Jelentkezési Űrlapot a Partner köteles teljes-körűen kitölteni.

 

 1. A Szolgáltató és a Résztvevő közti jogviszony

 

 

6.1       A Partner a Rendezvény Jelentkezési Űrlap elküldésével vállalja az ÁSZF betartása mellett az adott Rendezvény Jelentkezési Űrlapban foglaltaknak történő megfelelést is, amely esetben

          jelen ÁSZF az egyedi Rendezvény Jelentkezési Űrlapban foglaltakkal együtt értelmezendő és alkalmazandó. Bármely eltérés, vagy ellentmondás esetén az egyedi Rendezvény Jelentkezési Űrlapban foglaltak az irányadók.

 

6.2       A Partner által elküldött Rendezvény Jelentkezési Űrlapot a Szolgáltató nem köteles elfogadni. Amennyiben a Rendezvény Jelentkezési Űrlapot a Szolgáltató elfogadja, erről a Partnernek visszaigazolást (a „Visszaigazolás”) küld emailben vagy más, a Szolgáltató által szabadon megválasztott módon.

 

6.3       A Partner és a Szolgáltató között az adott Rendezvényre vonatkozóan szerződés a Szolgáltató Visszaigazolásával jön létre, ezt követően az adott Rendezvény kontextusában a Partner résztvevőnek minősül („Résztvevő”).

 

6.4       A Résztvevő a Visszaigazolástól függően jogosulttá válik arra, hogy hallgatóként, előadóként vagy kiállítóként vegyen részt az adott Rendezvényen, illetve szintén a Visszaigazolástól függően a Rendezvényen vagy azzal kapcsolatban egyéb, a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat igénybe vegye, feltéve, hogy a Rendezvény és/vagy bármely más akár a Rendezvényhez kapcsolódó, szolgáltatás árait, díjait, költségeit (egységesen: a „Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjak”) hiánytalanul és szerződésszerűen megfizeti. A Felek között így létrejött, az adott Rendezvényre vonatkozó egyedi szerződés hatálya az adott Rendezvény végéig (azaz annak lezárásáig) tart (határozott idejű).

 

6.5.      A Résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel elfogadja, hogy róla fénykép vagy videó felvétel készülhet, amelyet a Szolgáltató ellenérték nélkül jogosult az adott Rendezvény dokumentálása, annak későbbi referenciaként történő felhasználása vagy céljából a Weboldalon felhasználni és nyilvánosságra hozni.

 

 1. Díjak

7.1       A Rendezvény és/vagy bármely más akár a Rendezvényhez kapcsolódó, szolgáltatás árai, díjai, költségei (egységesen: a „Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjak”) tartalmazzák az ÁFA-t (27%) és bizonyos esetekben ún. közvetített szolgáltatást tartalmaznak.

7.2       A Díjak HUF pénznemben egyenlíthetők ki.

 

8.1       A Résztvevő csak akkor vehet részt a Rendezvényen, és csak akkor jogosult az azzal összefüggésben megrendelt szolgáltatásokat igénybe venni, ha a Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat hiánytalanul a Rendezvény előtt kiegyenlítette. A Szolgáltató nem köteles az adott Rendezvénnyel kapcsolatos szerződésből eredő kötelezettségeit mindaddig teljesíteni, amíg a Résztvevő nem fizette ki hiánytalanul az őt terhelő Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat.

 

8.2       A Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat minden esetben a Rendezvény Jelentkezési Űrlap tartalmazza. A Résztvevő a Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat banki átutalással fizetheti. Banki átutalásnál a fizetést a Szolgáltatónak a megjelölt bankszámlaszámlára kell teljesíteni, a közleményben fel kell tüntetni a Résztvevő nevét és a Rendezvényt.

 

8.3       A Szolgáltató korlátozhatja azon Résztvevők szolgáltatásait, akik banki átutalásos fizetési mód kiválasztását követően az adott Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat csak részben teljesítették. Ebben az esetben a Résztvevő függő státuszba kerül, amelyről a Szolgáltató értesítőt küld.

 

-3-

 

         Amennyiben az értesítő elküldésétől ettől számítva 8 napon belül a Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjak nem kerülnek hiánytalanul kiegyenlítésre, a Szolgáltató és a Résztvevő közötti, adott Rendezvénnyel kapcsolatos szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, amiről a Szolgáltató a Résztvevőnek értesítőt küld. A szerződés ilyen módon történő megszűnése esetén a Szolgáltató a Résztvevő által már kifizetett összeget visszafizeti.

 

 1. Visszafizetés

 

9.1       Amennyiben a Szolgáltató és a Résztvevő között létrejött szerződés bármilyen okból való megszűnése, módosítása, illetve a szolgáltatás visszautasítása esetén a Szolgáltatónak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a következő feltételekkel teljesíti.

 

9.2       A Szolgáltatónak visszafizetési kötelezettsége akkor keletkezik, ha a szerződés módosítása, megszűnése vagy a szolgáltatás visszautasítása előtt a résztvevő már egészben vagy részben teljesítette fizetési kötelezettségét.

 

9.3       A Szolgáltató visszafizetési kötelezettségét a szerződés megszűnésétől, illetve a visszautasított szolgáltatás esetén az erről küldött értesítő dátumától számított 30 napon belül teljesíti.

 

9.4       A Szolgáltató visszafizetési kötelezettségét a Résztvevő ésszerű igénye alapján, főszabály szerint banki átutalás útján teljesíti. A visszafizetéssel kapcsolatos részleteket és igényeket a Szolgáltató a Résztvevővel e-mailben egyezteti.

 

 1. A Résztvevő módosítási igényei, elállás

 

10.1     A Rendezvényre történő jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos szolgáltatások módosítására és/vagy az elállásra nyitva álló határidő Rendezvényenként változó, annak eseti részletei az adott Rendezvény Jelentkezési Űrlapjában szerepelnek.

 

10.2     A Résztvevő ennek megfelelően az adott Rendezvény Jelentkezési Űrlapban jelölt időpontig módosíthatja a Rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatási igényeit vagy azoktól elállhat. Ebben az esetben

 

 • a Résztvevőnek a kért módosításait, illetve elállási igényét emailben kell jeleznie a Szolgáltató felé.
 • A Szolgáltató a hozzá beérkezett módosítási vagy elállási igényről a beérkezésétől számított 48 órán belül hivatalos visszaigazolást („Módosítási, Elállási Visszaigazolás”) küld, amely tartalmazza módosítás adatait, illetve az elállás elfogadását. A Módosítási, Elállási Visszaigazolással a korábbi, a Szolgáltató és a Résztvevő között az adott Rendezvényre vonatkozó szerződés a Módosítási, Elállási Visszaigazolás dátumának napján módosul vagy megszűnik.
 • A Rendezvényen történő részvételtől, vagy azzal kapcsolatban bármely szolgáltatástól történő elállás esetén a Szolgáltató, amennyiben a Rendezvénnyel és/vagy az adott szolgáltatással kapcsolatos Díjat a Résztvevő már megfizette, a jelentkezési Űrlapban jelölt időpontig az elállással érintett Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjnak 70%-át fizeti vissza a Résztvevőnek, amelyet a Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, és ezzel kapcsolatosan semmilyen igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben.
 • Amennyiben a Rendezvényre történő jelentkezést, illetve az azzal kapcsolatos szolgáltatásokat a Résztvevő adott Rendezvény Jelentkezési Űrlapban jelölt időpont után módosítja vagy a Rendezvényen történő részvételtől ezen időpont után eláll, a Szolgáltató az adott Rendezvénnyel

kapcsolatban már megfizetett Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjat nem köteles visszafizetni a Résztvevőnek, szolgáltatás-módosítási igény esetén pedig nem köteles a módosítást teljesíteni, amelyet a Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, és ezzel kapcsolatosan semmilyen igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben.

 

 1. A Szolgáltató elállása

11.1     Külön tájékoztatjuk, és egyben nyomatékkal felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Szolgáltató az adott Rendezvény tervezett időpontját megelőzően legalább 15 nappal emailben, vagy postai úton közölt nyilatkozatával elállhat a vonatkozó szerződéstől, amely esetben kizárólag a felé már megfizetett Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjak Résztvevőknek történő visszatérítését vállalja, egyéb igények érvényesítését kifejezetten kizárja. A Résztvevő ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, és ezzel kapcsolatosan semmilyen igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben

 

 1. A Szolgáltató felelőssége

 

12.1     A Szolgáltató a Rendezvény technikai lebonyolításáért felelős, az ott tartott előadások tartalmáért és minőségéért felelősség nem terheli.  Erre tekintettel a Résztvevő vállalja, hogy a Rendezvény tudományos programjával kapcsolatos bármilyen kifogása vagy panasza, valamint a tudományos program tartalma, annak bármilyen megváltoztatása vagy törlése okán semmilyen igénnyel nem lép fel a Szolgáltatóval szemben.

 

12.2     A Szolgáltató nem felelős az Absztraktok tartalmáért, ez utóbbiért minden esetben azon Partner felelős, aki az adott Absztraktot beküldte a Szolgáltatónak. Erre tekintettel a

Résztvevő vállalja, hogy bármely Absztrakttal kapcsolatos bármilyen kifogása vagy panasza, valamint annak tartalma okán semmilyen igénnyel nem lép fel a Szolgáltatóval szemben.

 

12.3     A Szolgáltató közreműködhet a Rendezvénnyel kapcsolatosan a Résztevőknek történő szállodai, éttermi, catering vagy egyéb szolgáltatások közvetítésében, de a Szolgáltató a Résztvevőnek biztosítandó szállodai éttermi, catering vagy egyéb ellátás minőségéért felelősséget nem vállal. A Résztvevő erre tekintettel kötelezi magát, hogy a szállodai éttermi, catering vagy egyéb ellátással összefüggésben, azzal kapcsolatban vagy annak okán a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesít.

 

12.4     A Szolgáltató nem felel azért sem, ha a Résztvevő bejelentett szállásigénye kapacitáshiány vagy más, a szálloda érdekkörében felmerülő ok miatt nem teljesíthető.

 

12.5     A Szolgáltató fenntartja a Rendezvény helyszíne, időpontja, valamint a lebonyolítási körülményei megváltoztatásának a jogát, amire tekintettel a Résztvevő vállalja, hogy a megváltoztatással összefüggésben, azzal kapcsolatban vagy annak okán a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesít.

 

12.6     A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató (a jelen bekezdés szempontjából beleértve ebbe a Szolgáltató mindenkori vezető tisztségviselőit, tulajdonosait, munkavállalóit, szerződéses partnereit) jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos, abból eredő vagy ahhoz kapcsolható mindennemű polgári jogi felelőssége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. §-a és 6:526. §-a szerint engedélyezett keretek között korlátozott.

 

 Ennek megfelelően a Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatosan, vagy annak következtében akár harmadik személyek, akár a résztvevő oldalán bekövetkező bármilyen kár megtérítéséért való felelőssége (ide nem értve a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősséget) az adott Rendezvény, amellyel kapcsolatban a káresemény felmerült, regisztrációs díjának mértékéig korlátozott. Ez a felelősségkorlátozás kiterjed a Szolgáltató által szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre is, valamint magában foglalja a Szolgáltatóra vonatkozó alkalmazandó jogszabály, illetve szavatossági kötelezettség megszegéséből eredő kárigényekért való helytállást is, bármely módon is keletkezzen az alapul szolgáló kárigény.

 

 1. Korlátozások

13.1     A Szolgáltató nem köteles teljesíteni azon szolgáltatásokat, amelyekről alapos okkal feltételezhető, hogy a Szolgáltató ellen irányulnak, vagy a Szolgáltató működését bármilyen szempontból veszélyeztethetik, illetve a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy ellehetetlenítik. Visszautasított szolgáltatás esetén a Szolgáltató a szolgáltatáskor a Résztvevő által a visszautasított szolgáltatás díját visszafizeti. A szolgáltatás visszautasításáról a Szolgáltató a szolgáltatás időpontjától számított 48 órát megelőzően értesítőt küld a résztvevőnek. A szolgáltatás visszautasítását a Szolgáltató a jelentkező felé nem köteles indokolni.

 

 1. Díj fizetés

14.1     A https://fe97.hu/ weboldalon feltüntetett, a jelentkezési lapon megrendelt teljesített szolgáltatásról a Szolgáltató részletes számlát állít ki a Résztvevőknek. A Résztvevő a számlát a jelentkezési lapon feltüntetett e-mail címre elektronikusan küldi el.

 

14.2. A Szolgáltató a FOGTECHNIKUS EGYESÜLET tagjai és támogatói részére ingyenesen biztosíthatja a rendezvényen való részvételt és a nyújtott szolgáltatások kivételével. Ennek egyedi feltételeit az egyesület elnökségének határozata, illetve támogatási okirat rögzíti.

A rendezvényen való ingyenes részvétel kivételével az egyesület tagja és támogatója, valamint a szolgáltató közötti jogviszonyra az  ÁFSZ és a rendezvény jelentkezési lap feltételei vonatkoznak.

 

 1. Értesítők, visszaigazolások

 

15.1     Az értesítő egy olyan email, amit a Szolgáltató a Résztvevőnek a Résztvevő által megadott email címre küld minden olyan esetben, amikor egy fontos ügyintézési lépésről ad tájékoztatást, vagy amikor egy szükséges ügyintézési lépés megtételére hívja fel a Résztvevőt.

 

15.2     A visszaigazolás egy olyan, a Szolgáltató által a résztvevőnek a résztvevő által megadott email címre küldött email, ami joghatást keletkeztet: vagy létrehozza a Szolgáltató és a résztvevő közötti szerződést, vagy megszünteti azt.

 

 1. Panaszkezelés, jogviták

16.1     A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken email, vagy postai út igénybevételével tudja feltenni, illetve megtenni.

 

16.2     Panasz esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot email, vagy postai út igénybevételével. A beérkezett panaszokat 8 munkanapon belül megvizsgáljuk, melynek során a Résztvevőtől további információt kérhetünk, és lehetőség szerint orvosoljuk a panasz okát, és a vizsgálati eredményéről értesítőt küldünk.

 

16.3     A Szolgáltató és a résztvevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, csak ennek erdeménytelensége esetén vesznek igénybe jogi utat. A résztvevői igényének érvényesítése esetére a Felek a perértéktől függően a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróság, vagy a Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 1. Adatvédelem

 

17.1     A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon található. A Weboldalra történő bejelentkezéssel a Partner elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A Partnerek a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában foglalt jogaikat bármikor szabadon gyakorolhatják.

 

 1. Hatály

19.1     A jelen ÁSZF 2022.10.25. napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban marad.

 

19.2     A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt a weboldalon link formájában közzéteszi.

 

 1. Vegyes rendelkezések

20.1     A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.

 

20.2     Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

20.3    Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

20.4    A weboldal, annak teljes tartalma a Szolgáltató szellemi tulajdona, amelyek akár részbeni, akár teljes felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával lehetséges.

 

Szeged 2022.10.25

 

                                                                                 Horváth András

                                                                                 egyesület elnöke