Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja
1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Fogtechnikusok Egyesülete
(Székhely: 6723 Szeged, Dankó Pista utca 3/B, Nyilvántartási szám: 06-02-0001261, Adószám:
18459546-1-06 , a továbbiakban: a „Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon :
https://mmpro.hu/fe97/ weboldalon történő belépés, valamint a Szolgáltató által szervezetett
szakmai konferenciákkal és egyéb rendezvényekkel, valamint az azokkal kapcsolatos kiegészítő
szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéskötés szabályait, a szerződés teljesítésének részleteit, továbbá a
szerződő feleket megillető jogokat és kötelezettségeket.
1.2 A távollevő felek között, több szerződés megkötése céljából az ÁSZF egyoldalúan, a
távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg a szerződéses feltételeket, azt a felek egyedileg
nem tárgyalták meg. Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett
konferenciákon-rendezvényeken (a „Rendezvények”), illetve aktív felhasználója kíván lenni a
https://mmpro.hu/fe97/ weboldalnak, figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et, és kizárólag abban az
esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve. Ön weboldal használatával, megtekintésével, ideértve azt is, ha az
nem jár jelentkezéssel, kifejezetten elfogadja, hogy a weboldal használata során Önre a jelen ÁSZF
rendelkezései irányadók.
1.3 Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában létező, magyar nyelven készült okirat.
1.4 A https://mmpro.hu/fe97/ weboldal felhasználói nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vagy jogi személyek lehetnek.

2. A Szolgáltató adatai
Név: FOGTECHNIKUSOK EGYESÜLTE
székhely (postai cím is): 6723.Szeged, Dankó Pista utca 3/B
nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék
Nyilvántartási szám: 06-02-000126
adószám: 18459546-1-06
telefonszáma: +36 306854617
ügyfélszolgálat elektronikus levelezési cím: egyesulet@fe97.hu
szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató adatai
Cég: DotRoll Kft.
Adószám: 13962982-2-42
Aktuális cégjegyzékszám: 01 09 882068
Teljes név: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: DotRoll Kft.
Település: Budapest
Székhely cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Fő tevékenység: 6311.
Web cím: www.dotroll.com

-1-

3. Weboldalon történő bejelentkezés
3.1 Annak érdekében, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vehesse, így különösen
Rendezvényre jelentkezzen résztvevőként, kiállítóként, vagy absztraktot küldjön, a
https://mmpro.hu/fe97/ weboldalon (a „Weboldal”) bejelentkezés szükséges. A Weboldalon történő
bejelentkezéssel a Szolgáltató partnerévé („Partner”) válik.
4. Absztrakt beküldése
4.1 A Szolgáltató által szervezett Rendezvény tematikus előadásainak alapjait képező ún. előadói
absztraktot („Absztrakt”) csak Partner küldhet a Szolgáltatónak. Az Absztrakt feltöltés a Weboldal erre
kijelölt felületén lehetséges. A Szolgáltató nem köteles az Absztraktokat megőrizni.
4.2 A Partner szavatol azért, hogy az általa küldött Absztrakt harmadik személyek jogait nem
sérti, tartalma jogszabályba nem ütközik. A Partner vállalja továbbá, hogy más által beküldött
Absztraktokkal kapcsolatosan semmilyen igénnyel nem lép fel a Szolgáltatóval szemben.
4.3 A Partner ellenérték fizetése nélkül engedélyezi, hogy a Szolgáltató a Partner által küldött
Absztraktot az adott Rendezvénnyel kapcsolatban a programfüzetében megjelentesse, illetve a
Weblapra vagy más szakmai honlapra feltöltse és az adott honlap felhasználóinak elérhetővé tegye,
valamint szakmai folyóiratokba megjelenés céljából továbbítsa, és ott nyomtatásban megjelentesse. A
Partner vállalja, hogy a Szolgáltató ilyen igénye esetén erre vonatkozóan külön írásos felhasználási
megállapodást ír alá a Szolgáltatóval.
4.4 A Partner vállalja továbbá, hogy az általa elküldött Absztrakt kapcsán az adott Rendezvénnyel
összefüggésben a Szolgáltató döntését a programfüzetben történő feltüntetés és a 4.3 pontban
nevesített felhasználások tekintetében elfogadja, és különösen, hogy ezen döntés okán vagy azzal
kapcsolatosan igénnyel, kifogással a Szolgáltatóval szemben nem lép fel.
5. Rendezvényre történő jelentkezés
5.1 A Szolgáltató által szervezett a Rendezvényekre akár hallgatóként akár előadóként, akár
kiállítóként csak Partnerek jelentkezhetnek. A jelentkezés a Weboldal adott Rendezvény jelentkezési
felületén lehetséges. A Szolgáltató a Rendezvényre vonatkozó egyedi jelentkezési űrlapokat
(„Rendezvény Jelentkezési Űrlap”) alkalmaz, amelyek Rendezvényenként, illetve az adott jelentkezés
céljától (hallgató vagy előadó, vagy kiállító) függően egyedisítettek és egymástól esetről esetre
eltérhetnek.
A Rendezvény Jelentkezési Űrlapot a Partner
– vagy a Weboldal online felületén kitölti, és online elküldi,
– vagy letölti, és a kitöltött Rendezvény Jelentkezési Űrlapot emailben vagy postai úton
a Szolgáltatónak visszaküldi.
5.2 A Rendezvény Jelentkezési Űrlapot a Partner köteles teljeskörűen kitölteni.

6. A Szolgáltató és a Résztvevő közti jogviszony
6.1 A Partner a Rendezvény Jelentkezési Űrlap elküldésével vállalja az ÁSZF betartása mellett az
adott Rendezvény Jelentkezési Űrlapban foglaltaknak történő megfelelést is, amely esetben

-2-

jelen ÁSZF az egyedi Rendezvény Jelentkezési Űrlapban foglaltakkal együtt értelmezendő és
alkalmazandó. Bármely eltérés, vagy ellentmondás esetén az egyedi Rendezvény Jelentkezési
Űrlapban foglaltak az irányadók.
6.2 A Partner által elküldött Rendezvény Jelentkezési Űrlapot a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
Amennyiben a Rendezvény Jelentkezési Űrlapot a Szolgáltató elfogadja, erről a Partnernek
visszaigazolást (a „Visszaigazolás”) küld emailben vagy más, a Szolgáltató által szabadon
megválasztott módon.
6.3 A Partner és a Szolgáltató között az adott Rendezvényre vonatkozóan szerződés a Szolgáltató
Visszaigazolásával jön létre, ezt követően az adott Rendezvény kontextusában a Partner résztvevőnek
minősül („Résztvevő”).
6.4 A Résztvevő a Visszaigazolástól függően jogosulttá válik arra, hogy hallgatóként, előadóként
vagy kiállítóként vegyen részt az adott Rendezvényen, illetve szintén a Visszaigazolástól függően a
Rendezvényen vagy azzal kapcsolatban egyéb, a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat igénybe
vegye, feltéve, hogy a Rendezvény és/vagy bármely más akár a Rendezvényhez kapcsolódó,
szolgáltatás árait, díjait, költségeit (egységesen: a „Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjak”) hiánytalanul és
szerződésszerűen megfizeti. A Felek között így létrejött, az adott Rendezvényre vonatkozó egyedi szerződés hatálya az adott Rendezvény végéig (azaz annak lezárásáig) tart (határozott idejű).

6.5. A Résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel elfogadja, hogy róla fénykép vagy videó
felvétel készülhet, amelyet a Szolgáltató ellenérték nélkül jogosult az adott Rendezvény
dokumentálása, annak későbbi referenciaként történő felhasználása vagy céljából a Weboldalon
felhasználni és nyilvánosságra hozni. A szolgáltató, vagy megbízottja által a rendezvényen az
előadásokról készített videó felvételen kívül a résztvevők videó felvételt nem készíthetnek.

7. Díjak
7.1 A Rendezvény és/vagy bármely más akár a Rendezvényhez kapcsolódó, szolgáltatás árai,
díjai, költségei (egységesen: a „Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjak”) tartalmazzák az ÁFA-t (27%) és
bizonyos esetekben ún. közvetített szolgáltatást tartalmaznak.
7.2 A Díjak HUF pénznemben egyenlíthetők ki.

8.1 A Résztvevő csak akkor vehet részt a Rendezvényen, és csak akkor jogosult az azzal
összefüggésben megrendelt szolgáltatásokat igénybe venni, ha a Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat
hiánytalanul a Rendezvény előtt kiegyenlítette. A Szolgáltató nem köteles az adott Rendezvénnyel
kapcsolatos szerződésből eredő kötelezettségeit mindaddig teljesíteni, amíg a Résztvevő nem fizette ki
hiánytalanul az őt terhelő Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat.

8.2. Az egyesület tagja, a pártoló tag a rendezvényre vonatkozó szolgáltatási díjkedvezményt, akkor
veheti igénybe, ha a tagdíjat, pártoló tagsági díjat a rendezvényre jelentkezésig, de legkésőbb tárgyév
április 18. napjáig befizette.
8.3 A Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat minden esetben a Rendezvény Jelentkezési Űrlap
tartalmazza. A Résztvevő a Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat banki átutalással fizetheti. Banki
átutalásnál a fizetést a Szolgáltatónak a megjelölt bankszámlaszámlára kell teljesíteni, a közleményben
fel kell tüntetni a Résztvevő nevét és a Rendezvényt.

8.4 A Szolgáltató korlátozhatja azon Résztvevők szolgáltatásait, akik banki átutalásos fizetési mód
kiválasztását követően az adott Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat csak részben teljesítették. Ebben
az esetben a Résztvevő függő státuszba kerül, amelyről a Szolgáltató értesítőt küld.

-3-

Amennyiben az értesítő elküldésétől ettől számítva 8 napon belül a Rendezvénnyel Kapcsolatos
Díjak nem kerülnek hiánytalanul kiegyenlítésre, a Szolgáltató és a Résztvevő közötti, adott
Rendezvénnyel kapcsolatos szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, amiről a Szolgáltató
a Résztvevőnek értesítőt küld. A szerződés ilyen módon történő megszűnése esetén a Szolgáltató a
Résztvevő által már kifizetett összeget visszafizeti.
9. Visszafizetés
9.1 Amennyiben a Szolgáltató és a Résztvevő között létrejött szerződés bármilyen okból való
megszűnése, módosítása, illetve a szolgáltatás visszautasítása esetén a Szolgáltatónak visszafizetési
kötelezettsége keletkezik, azt a következő feltételekkel teljesíti.
9.2 A Szolgáltatónak visszafizetési kötelezettsége akkor keletkezik, ha a szerződés módosítása,
megszűnése vagy a szolgáltatás visszautasítása előtt a résztvevő már egészben vagy részben teljesítette
fizetési kötelezettségét.
9.3 A Szolgáltató visszafizetési kötelezettségét a szerződés megszűnésétől, illetve a visszautasított
szolgáltatás esetén az erről küldött értesítő dátumától számított 30 napon belül teljesíti.
9.4 A Szolgáltató visszafizetési kötelezettségét a Résztvevő ésszerű igénye alapján, főszabály
szerint banki átutalás útján teljesíti. A visszafizetéssel kapcsolatos részleteket és igényeket a
Szolgáltató a Résztvevővel e-mailben egyezteti.

10. A Résztvevő módosítási igényei, elállás
10.1 A Rendezvényre történő jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos szolgáltatások módosítására
és/vagy az elállásra nyitva álló határidő Rendezvényenként változó, annak eseti részletei az adott
Rendezvény Jelentkezési Űrlapjában szerepelnek.
10.2 A Résztvevő ennek megfelelően az adott Rendezvény Jelentkezési Űrlapban jelölt időpontig
módosíthatja a Rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatási igényeit vagy azoktól elállhat. Ebben az
esetben

– a Résztvevőnek a kért módosításait, illetve elállási igényét emailben kell jeleznie a
Szolgáltató felé.
– A Szolgáltató a hozzá beérkezett módosítási vagy elállási igényről a beérkezésétől
számított 48 órán belül hivatalos visszaigazolást („Módosítási, Elállási Visszaigazolás”) küld, amely
tartalmazza módosítás adatait, illetve az elállás elfogadását. A Módosítási, Elállási Visszaigazolással a
korábbi, a Szolgáltató és a Résztvevő között az adott Rendezvényre vonatkozó szerződés a Módosítási,
Elállási Visszaigazolás dátumának napján módosul vagy megszűnik.

10.3. A Rendezvényen történő részvételtől, vagy azzal kapcsolatban bármely szolgáltatástól
történő elállás esetén a Szolgáltató, amennyiben a Rendezvénnyel és/vagy az adott szolgáltatással
kapcsolatos Díjat a Résztvevő már megfizette, a jelentkezési Űrlapban jelölt időpontig az elállással
érintett Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjnak 70%-át fizeti vissza a Résztvevőnek, amelyet a Résztvevő
kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, és ezzel kapcsolatosan semmilyen igényt nem támaszt a
Szolgáltatóval szemben.

10.4. Amennyiben a Rendezvényre történő jelentkezést, illetve az azzal kapcsolatos szolgáltatásokat
a Résztvevő adott Rendezvény Jelentkezési Űrlapban jelölt időpont után módosítja vagy a
Rendezvényen történő részvételtől ezen időpont után eláll, a Szolgáltató az adott

-4-

10.5. Rendezvénnyel kapcsolatban már megfizetett Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjat nem köteles
visszafizetni a Résztvevőnek, szolgáltatás-módosítási igény esetén pedig nem köteles a módosítást
teljesíteni, amelyet a Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, és ezzel kapcsolatosan
semmilyen igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben.

11. A Szolgáltató elállása
11.1 Külön tájékoztatjuk, és egyben nyomatékkal felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Szolgáltató az
adott Rendezvény tervezett időpontját megelőzően legalább 15 nappal emailben, vagy postai úton
közölt nyilatkozatával elállhat a vonatkozó szerződéstől, amely esetben kizárólag a felé már megfizetett Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjak Résztvevőknek történő visszatérítését vállalja, egyéb
igények érvényesítését kifejezetten kizárja. A Résztvevő ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja,
és ezzel kapcsolatosan semmilyen igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben

12. A Szolgáltató felelőssége
12.1 A Szolgáltató a Rendezvény technikai lebonyolításáért felelős, az ott tartott előadások
tartalmáért és minőségéért felelősség nem terheli. Erre tekintettel a Résztvevő vállalja, hogy a
Rendezvény tudományos programjával kapcsolatos bármilyen kifogása vagy panasza, valamint a
tudományos program tartalma, annak bármilyen megváltoztatása vagy törlése okán semmilyen
igénnyel nem lép fel a Szolgáltatóval szemben.
12.2 A Szolgáltató nem felelős az Absztraktok tartalmáért, ez utóbbiért minden esetben azon
Partner felelős, aki az adott Absztraktot beküldte a Szolgáltatónak. Erre tekintettel a Résztvevő vállalja, hogy bármely Absztrakttal kapcsolatos bármilyen kifogása vagy panasza, valamint
annak tartalma okán semmilyen igénnyel nem lép fel a Szolgáltatóval szemben.
12.3 A Szolgáltató közreműködhet a Rendezvénnyel kapcsolatosan a Résztevőknek történő
szállodai, éttermi, catering vagy egyéb szolgáltatások közvetítésében, de a Szolgáltató a Résztvevőnek
biztosítandó szállodai éttermi, catering vagy egyéb ellátás minőségéért felelősséget nem vállal. A
Résztvevő erre tekintettel kötelezi magát, hogy a szállodai éttermi, catering vagy egyéb ellátással
összefüggésben, azzal kapcsolatban vagy annak okán a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem
érvényesít.
12.4 A Szolgáltató nem felel azért sem, ha a Résztvevő bejelentett szállásigénye kapacitáshiány
vagy más, a szálloda érdekkörében felmerülő ok miatt nem teljesíthető.
12.5 A Szolgáltató fenntartja a Rendezvény helyszíne, időpontja, valamint a lebonyolítási
körülményei megváltoztatásának a jogát, amire tekintettel a Résztvevő vállalja, hogy a
megváltoztatással összefüggésben, azzal kapcsolatban vagy annak okán a Szolgáltatóval szemben
semmilyen igényt nem érvényesít.

12.6 A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató (a jelen bekezdés szempontjából beleértve ebbe a
Szolgáltató mindenkori vezető tisztségviselőit, tulajdonosait, munkavállalóit, szerződéses partnereit)
jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos, abból eredő vagy ahhoz kapcsolható mindennemű polgári
jogi felelőssége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. §-a és 6:526. §-a szerint
engedélyezett keretek között korlátozott.

-5-

Ennek megfelelően a Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatosan, vagy annak következtében
akár harmadik személyek, akár a résztvevő oldalán bekövetkező bármilyen kár megtérítéséért való
felelőssége (ide nem értve a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget
megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősséget) az adott Rendezvény, amellyel
kapcsolatban a káresemény felmerült, regisztrációs díjának mértékéig korlátozott. Ez a
felelősségkorlátozás kiterjed a Szolgáltató által szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre is,
valamint magában foglalja a Szolgáltatóra vonatkozó alkalmazandó jogszabály, illetve szavatossági
kötelezettség megszegéséből eredő kárigényekért való helytállást is, bármely módon is keletkezzen az
alapul szolgáló kárigény.
13. Korlátozások
13.1 A Szolgáltató nem köteles teljesíteni azon szolgáltatásokat, amelyekről alapos okkal
feltételezhető, hogy a Szolgáltató ellen irányulnak, vagy a Szolgáltató működését bármilyen
szempontból veszélyeztethetik, illetve a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
ellehetetlenítik. Visszautasított szolgáltatás esetén a Szolgáltató a szolgáltatáskor a Résztvevő által a
visszautasított szolgáltatás díját visszafizeti. A szolgáltatás visszautasításáról a Szolgáltató a
szolgáltatás időpontjától számított 48 órát megelőzően értesítőt küld a résztvevőnek. A szolgáltatás
visszautasítását a Szolgáltató a jelentkező felé nem köteles indokolni.
14. Számla

14.1 A https://mmpro.hu/fe97/ weboldalon feltüntetett, a jelentkezési lapon megrendelt teljesített
szolgáltatásról a Szolgáltató részletes számlát állít ki a Résztvevőknek. A Résztvevő a számlát a
jelentkezési lapon feltüntetett e-mail címre elektronikusan küldi el.

15. Értesítők, visszaigazolások
15.1 Az értesítő egy olyan email, amit a Szolgáltató a Résztvevőnek a Résztvevő által megadott
email címre küld minden olyan esetben, amikor egy fontos ügyintézési lépésről ad tájékoztatást, vagy
amikor egy szükséges ügyintézési lépés megtételére hívja fel a Résztvevőt.
15.2 A visszaigazolás egy olyan, a Szolgáltató által a résztvevőnek a résztvevő által megadott
email címre küldött email, ami joghatást keletkeztet: vagy létrehozza a Szolgáltató és a résztvevő
közötti szerződést, vagy megszünteti azt.
16. Panaszkezelés, jogviták
16.1 A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a jelen ÁSZF-ben megadott
elérhetőségeinken email, vagy postai út igénybevételével tudja feltenni, illetve megtenni.
16.2 Panasz esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot
email, vagy postai út igénybevételével. A beérkezett panaszokat 8 munkanapon belül megvizsgáljuk,
melynek során a Résztvevőtől további információt kérhetünk, és lehetőség szerint orvosoljuk a panasz
okát, és a vizsgálati eredményéről értesítőt küldünk.
16.3 A Szolgáltató és a résztvevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, s csak ennek
eredménytelensége esetén vesznek igénybe jogi utat. A résztvevői igényének érvényesítése esetére a
Felek a perértéktől függően a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróság, vagy a Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.

-6-

17. Adatvédelem
17.1 A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon található. A Weboldalra történő
bejelentkezéssel a Partner elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A Partnerek a
Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában foglalt jogaikat bármikor szabadon gyakorolhatják.

19. Hatály
19.1 A jelen ÁSZF 2022.10.25. napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig
hatályban marad.
19.2 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítását a
Szolgáltató annak hatályba lépése előtt a weboldalon link formájában közzéteszi.

20. Vegyes rendelkezések
20.1 A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.
20.2 Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az
a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
20.3 Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás
csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem
jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú
betartásához.
20.4 A weboldal, annak teljes tartalma a Szolgáltató szellemi tulajdona, amelyek akár részbeni, akár
teljes felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával lehetséges.

Szeged 2022.10.25
Horváth András
egyesület elnöke


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/fe97hu/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420